pretekový plán NŠhodnż obrŠzek v JavaScrip         

NŠhodnż obrŠzek v Java

 ++Prosim ZO Budmerice a kompetentnú osobu o výmenu  tonera do tlaŤiarne !!!  +

                          

++ Aktualizácia 26.6.2017  NP Nienburg Kontrolný dispeŤing : Kaědá OZ si urŤí jedného zástupcu,ktorí bude preberaĚ hlásenia prvých doletených holubov prísluönej OZ ( doletový dispeŤing OZ) a zverejÚovaĚ na stránke. Viac v propoziciach preteku krorí vydal SZ CHPH Stránavach 15.5.2017+ .

 ZALETENÉ HOLUBY